Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.05.2017
Avaldamise lõpp: 09.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Aigren (registrikood: 10853367) (aadress Räpina mnt 22b, 65606 Võru) poolt esitatud Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 02.05.2017 nr 12-2/17/5555) on võetud menetlusse.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Võru maakonnas Meremäe vallas katastriüksusel Lahnova (katastritunnus 46002:003:1500) ja katastriüksusel Lahnova (katastritunnus 46002:003:1500).
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 12,63 ha. Tegemist on maavara tarbevaru uuringuga Marinova dolokivimaardlas (registrikaardi nr 612), mille käigus plaanitakse rajada kuni 6 puurauku ja 10 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 18 m. Uuritavaks maavaraks on dolokivi. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Osaühing Eesti Geoloogiakeskus.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1129814