Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.05.2017
Avaldamise lõpp: 11.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ AAB EKSKAVAATOR (registrikood: 11202273) (aadress Kungla tn 56c, Valga linn, Valga maakond, 68205) esitas Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 21.04.2017 nr 12-2/17/5141).

Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldis asub Krüüdneri liivamaardlas (registrikaardi nr 0320) Põlva maakonnas Valgjärve vallas Krüüdneri külas katastriüksusel Tonda (katastritunnus 85601:002:0722).

Mäeeraldise pindala on 2,0 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 2,32 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 194 tuhat m³. Kaevandatav varu on ehitusliival 142 tuhat m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 10 tuhat m³. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitus. Loa taotletav kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
OÜ AAB EKSKAVAATOR, kehtetud ärinimed: KREEKOR ARENDUS OÜ.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1131599