Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.05.2017
Avaldamise lõpp: 11.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ AAB EKSKAVAATOR (registrikood: 11202273) (aadress Kungla tn 56c, Valga linn, Valga maakond, 68205) esitas Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 21.04.2017 nr 12-2/17/5140).

Säre liivakarjääri mäeeraldis asub Säre liivamaardlas (registrikaardi nr 0944) Võru maakonnas Antsla vallas Säre külas katastriüksusel Kunnamäe (katastritunnus 14302:002:0411).

Mäeeraldise pindala on 1,46 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 2,15 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 60 tuhat m³. Kaevandatav varu on täiteliival 58 tuhat m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 4 tuhat m³. Maavara kasutusaladeks on teede ehitus ja ehitus. Loa taotletav kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
OÜ AAB EKSKAVAATOR, kehtetud ärinimed: KREEKOR ARENDUS OÜ.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1131609