Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.06.2017
Avaldamise lõpp: 29.06.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõe 3,10151 Tallinn) 09.05.2017 esitatud Potsepa II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.05.2017 nr 12-2/17/6223 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Potsepa II kruusakarjäär asub Pärnu maakonnas Audru vallas Kõima külas riigile kuuluval katastriüksusel Audru metskond 52 (katastritunnus 15905:001:0305), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav Potsepa II kruusakarjääri mäeeraldis hõlmab täielikult Potsepa maardla (registrikaardi nr 0022, põhimaavaraks ehitusliiv) ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokke 11 ja 12. Taotletava mäeeraldise pindala on 3,27 ha ja selle teenindusmaa pindala on 7,76 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavaravarud seisuga 01.01.2017 järgmised: ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 50 tuh m³, millest kaevandatav varu on 49 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 4 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, louna@keskkonnaamet.ee, 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni maavara kaevandamise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Maavara kaevandamise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eesti Killustik, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1156134