Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.07.2017
Avaldamise lõpp: 13.07.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: 10053049) (aadress Papiniidu 5, 80010 Pärnu) esitatud Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr L.MK.PM-13259 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 20.06.2017 nr 12-2/17/1609-3 all) on menetlusse võetud. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse loa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ehk kuni 20.12.2049. Lisaks korrigeeritakse mäeeraldise piir vastavaks aktiivse tarbevaru plokkide piirile.

Möksi turbatootmisala asub Pärnu maakonnas Saarde vallas riigile kuuluval katastriüksusel Möksi turbaraba (katastritunnus 71102:002:0276), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise pindala on 37,82 ha ja selle teenindusmaa pindala on 50,75 ha. Seisuga 01.04.2017 on olemasoleva Möksi turbatootmisala mäeeraldisega seotud varuplokkide jääkvaru järgmine: plokis 1 (hästilagunenud turvas) aktiivne tarbevaru 85 tuh t ja plokis 2 (vähelagunenud turvas) aktiivne tarbevaru 90,94 tuh t.
Maavara kaevandamise maksimaalne aastamäär on 6,5 tuh t, maavara kasutatakse aianduses ja energeetikas.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Maavara kaevandamise loa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Jiffy Products Estonia, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Torfex.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1163042