Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.08.2017
Avaldamise lõpp: 29.08.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et RONK OÜ (registrikood: 11005130) (aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, 76902) poolt esitatud maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Vidruka külas Piirsalu metskond 5 kinnistul (katastritunnusega 77601:003:0296). Tammiku kinnistu omanik on Eesti Vabariik, valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletaval alal asub Lakenõmme liivamaardla (registrikaardi nr 0473).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Lakenõmme II liivakarjäär. Mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 17,96 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 287 tuhat m³ ja kaevandatav varu on 284 tuhat m³ ning ehitusliiva aktiivne tarbevaru 515 tuhat m3, millest kaevandatav on 477 tuhat m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 55 tuhat m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa taotluse vastavust maapõuseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
RONK OÜ, kehtetud ärinimed: OÜ SINIPILV, RONK OÜ.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1184632