Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: 15.11.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Paekivitoodete tehase osaühing (registrikood: 10022037) (aadress Peterburi tee 24, Tallinn 11415) poolt esitatud Tammiku III uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus on menetlusse võetud.

Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Harju maakonnas Kose vallas Tammiku külas kinnistul Paunküla metskond 130 (katastirunnusega 33701:001:0355). Paunküla metskond 130 kinnistu kuulub Eesti Vabariigile, selle valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Tammiku III uuringuruumi pindala on 200,52 ha. Kavandatava uurimistöö eesmärk on ulatuslikum maavara (ehituslubjakivi) otsing, selgitamaks välja, kas antud koht või osa sellest on käsitletav võimaliku uue perspektiivse lubjakivi leiukohana. Selgitatakse välja uuringuruumi geoloogiline ehitus ning peamised kaevandamise keskkonnamõju kujunemist mõjutavad asjaolud. Erilist rõhku pannakse erinevatele põhjavee uuringutele. Üldgeoloogilise uurimistöö käigus rajatakse kuni 15 uuringukaeveõõnet ja kuni 15 puurauku sügavusega kuni 45 meetrit. Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse 4 aastaks. Uuringu teostajaks on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, Tallinn 11216).

Keskkonnaamet kontrollis üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnaministeri 23.01.2017 määruse nr 4 “Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm” sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4803).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1219014