Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.01.2018
Avaldamise lõpp: 24.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ NURME TEEDEEHITUS (registrikood: 11188001) (aadress Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Kruusa, 85004) esitatud maavara kaevandamise loa taotlus Pirmastu liivakarjääris on võetud menetlusse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Viljandi maakonnas Viljandi vallas Lolu külas riigile kuuluvale katastriüksusele Pirmastu kruusakarjäär (katastritunnus 57002:001:0020).
Taotletaval alal asub Nõmme-Koordi (Pirmastu) maardla (registrikaart 0025).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Pirmastu liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 3,02 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 3,08 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 30 tuh m³ ja kaevandatav varu on 26 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 2 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on tsiviil- ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris(e-post info@keskkonnaamet.ee, tel 325 8401).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1248059