Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.04.2018
Avaldamise lõpp: 21.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Väo Paas (registrikood: 10055887) (aadress Lagedi tee 16, Veneküla, Rae vald, Harju maakond, 75325) poolt esitatud Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Tondi-Väo uuringuruum asub Harju maakonnas Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas kinnistul Lagedi tee 16c (katastritunnusega 78403:313:0950). Lagedi tee 16c kinnistu kuulub Eesti Vabariigile, selle valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Tondi-Väo IV uuringuruumi pindala on 3,30 ha. Kavandatava uuringu eesmärgiks on täpsustada uuringuruumis leviva kasuliku kihi paksust, selle kvaliteeti ja kaevandamistingimusi, mis võimaldaksid hinnata esinevat maavara kogust aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale kaevandamisluba. Uuringu käigus rajatakse kuni 5 puurauku sügavusega kuni 25 meetrit ning 5 uuringukaeveõõnet. Täiendavalt teostatakse veetaseme mõõtmised ja puuraukudest saadud materjali füüsikalis-mehaanilised katsed. Geoloogilise uuringu luba taotletakse 2 aastaks ning uuringu teostajaks on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4803, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee .

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
OÜ Väo Paas, kehtetud ärinimed: aktsiaselts VÄO PAAS.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1282736