Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.04.2018
Avaldamise lõpp: 24.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Rapla maakond, Rapla vald, Purku küla, Lonni, 78401) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Kohila vallas Pihali külas katastriüksustel Vardi metskond 80 (katastritunnus 31701:005:0958). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 298,20 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 puurauku ja kuni 170 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus, täitekruus, ehitusliiv ja täiteliiv. Uuringuruumis esineva maavara kasutusalad on üldehitus, teedeehitus ja täitepinnas. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 484 1182 või 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79513, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1283556