Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.09.2018
Avaldamise lõpp: 06.09.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond) taotleb geoloogilise uuringu luba. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Liivoja külas asuvale riigimaale katastriüksustele Seemnekasvatuse (registriosa nr 2841635, katastritunnus 24802:001:0870) ja Kört-Pärtli (registriosa nr puudub, katastritunnus 24802:001:0127). Riigivaravalitsejaks katastriüksusel Seemnekasvatuse on Maaeluministeerium ning volitatud asutuseks Eesti Taimekasvatuse Instituut ja katastriüksusel Kört-Pärtli Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Uuringuruumi nimetus on Jõgeva uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 31,05 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku uurimissügavusega kuni 30 m. Uuritavateks maavaradeks on ehituslubjakivi ja -dolokivi. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1339341