Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.01.2019
Avaldamise lõpp: 18.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: 10053049) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5a/1, 80042) Aasu turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr HARM-43 kehtivusaja pikendamise taotlus on võetud menetlusse. Kaevandamisluba HARM-43 kehtib kuni 28.12.2019. Kaevandamisloa kehtivusaega soovitakse pikendada 30 aasta võrra.

Aasu turbatootmisala asub Harju maakonnas Kiili vallas Lähtse külas riigi maal, mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet, Sausti turbamaardlas (registrikaart nr 0240) katastriüksusel Aasu turbatootmisala (katastritunnus 30401:001:0620).

Aasu turbatootmisala mäeeraldise pindala on 72,40 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 85,98 ha. Seisuga 30.09.2018 oli mäeeraldisega seotud jääkvaru kogus järgmine: 1 plokk – vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru: 304 tuh t, 2 plokk – hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru: 106,26 tuh t. Maavara kasutusvaldkond on aiandus ja energeetika.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1415703