Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.02.2019
Avaldamise lõpp: 08.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SANDPIT OÜ (registrikood: 11318414) (aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Mäe tn 7, 48105) 01.10.2018 taotluse maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi kaevandamisluba) nr L.MK/321798 muutmiseks (registreeritud 01.10.2018 Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis nr 12-2/18/15973).

SANDPIT OÜ omab kaevandamisluba nr L.MK/321798 (kehtivusega 14.05.2012 kuni 13.05.2027) Jaakna kruusamaardlas Jaakna III liivakarjääri mäeeraldisel ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamiseks. Maardla põhimaavaraks on ehituskruus. Maavara kasutatusala on teedeehitustööd ja üldehitustööd. Jaakna III liivakrjääri mäeeraldis asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Jaakna külas riigile kuuluval katastriüksusel Jaakna kruusamaardla (katastritunnus 68001:002:0176, maa sihtotstarve mäetööstusmaa 100%), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Jaakna III kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 7,82 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,82 ha. Kaevandamisluba kehtib kuni 13.05.2027.

Käesolevalt taotletakse Jaakna III liivakarjääri nimetamist Jaakna III kruusakarjääriks, mäeeraldise pindalaks 13,39 ha, mäeeraldise teenindusmaa pindalaks 14,87, maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks 89 tuh m3, maavara kavandatavaks kasutusvaldkonnaks ehitus ja teedeehitus, mäeeraldise ja selle teenindusmaaga seotud varude muutmist ning kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist kuni 13.05.2032.

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Jaakna kruusamaardla (reg nr 0316) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 6 ja 9 plokke ja ehituskruusa aktiivse tarbevaru 7 ja 10 plokke ning sügavuti osaliselt olemasolevat Jaakna III liivakarjääri (kaevandamisloa nr L.MK/321798) mäeeraldist.

Maavara kaevandamise loa muutmise eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud kohaliku omavalitsuse üksusele ja loa taotlejale tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.

Kooskõlas keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 46 lõikega 1 teavitab loa andja avatud menetluse korral keskkonnaloa taotluse esitamisest isikut, kelle õigusi keskkonnaloa andmisega või selle andmisest keeldumisega võidakse rikkuda või kelle kohustusi puudutada, sealhulgas kavandatud tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikku.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus alates teadete avalikustamisest kuni menetluse lõpuni esitada Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa muutmise taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 452 7773 , info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ (pealkiri Jaakna III kruusakarjäär).

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1424519