Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 08.02.2019
Avaldamise lõpp: 09.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13) taotluse alusel on valminud Konju uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise otsuse ja loa eelnõu.

Konju uuringuruum asub Ida-Viru maakonnas Toila vallas Konju külas riigi omandisse kuuluvatel kinnistutel Ahtme metskond 8 (katastritunnus 80301:001:0004) ja Ahtme metskond 10 (80301:001:0006), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Uuringuruumi teenindusala pindala on 67,63 ha. Tegemist on üldgeoloogilise uurimistööga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku uurimissügavusega kuni 30 m. Uuritavaks maavaraks on liiv. Üldgeoloogilise uurimistöö eesmärk on leida väiksem maa-ala, kus hiljem teha detailsem geoloogiline uuring mõõtkavas 1 : 20 000. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn või info@keskkonnaamet.ee, tel 5698 0504 alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1424522