Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.03.2019
Avaldamise lõpp: 18.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Abiks Ikka OÜ (registrikood: 10930616) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Videviku tn 2, 93816) taotluse alusel on võetud menetlusse Lagenõmme III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr SAAM-016 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 31.12.2018 nr 12-2/18/20937 all). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ (pealkiri Lagenõmme III kruusakarjäär).

Abiks Ikka OÜ omab maavara kaevandamise luba nr SAAM-016 (kehtivusega 14.02.2011 kuni 13.02.2026) Lagenõmme kruusamaardlas Lagenõmme III kruusakarjääri mäeeraldisel, mis asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Viki külas riigile kuuluval katastriüksusel Lagenõmme kruusakarjäär (katastritunnus 30101:005:0085), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise pindala on 3,74 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 3,74 ha.

Maavara kaevandamise loa muutmisega taotletakse mäeeraldise teenindusmaa laiendamist 1 ha võrra tulenevalt asjaolust, et hetkel kehtiva mäeeraldise ja selle teenindusmaa alale moodustub veekogu ning kogu kaevandatava varu väljamine on komplitseeritud.

Seisuga 31.12.2019 on Lagenõmme III kruusakarjääri ehituskruusa aktiivne tarbevaru 28,89 tuh m³ ja kaevandatav varu 17,89 tuh m³, 4 plokis ehitusliiva aktiivne tarbevaru 130,88 tuh m³ ja kaevandatav varu 80,88 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 10 tuh m³. Maavara kasutusvaldkond on teedeehitus, purustatult ja sõelutult teede mustkatete ja ehitussegude valmistamiseks.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile kaevandamisloa muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1439923