Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.03.2019
Avaldamise lõpp: 19.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MV Turvas (registrikood: 10930579) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tallinna tn 61, 93818) taotluse alusel on võetud menetlusse Saikla turbatootmisala maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisloa) nr SAAM-019 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.12.2018 nr 12-2/18/20836 all).

Osaühing MV Turvas omab kaevandamisluba nr SAAM-019 (kehtivusega 04.05.2006 kuni 28.12.2019) Koigi turbamaardlas Saikla turbatootmisala mäeeraldisel, mis asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Koigi külas, riigile kuuluval Saiklaraba katastriüksusel (katastritunnusega 63401:001:0348; sihtotstarve turbatööstusmaa 100%), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise pindala on 130,91 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 171,48 ha.

Käesolevalt taotletakse mäeeraldise pindalaks 109,44 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindalaks 138,45 ha. Lisaks taotletakse kaevandamisloa pikendamist 30 aasta võrra.

Seisuga 31.12.2019 on Saikla turbatootmisala (2 ploki) hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 199,007 tuh m³ ja kaevandatav varu 194,307 tuh m³. Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär on 6 tuh m³. Maavara kasutusvaldkond on aiandus- ja kütteturvas.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile kaevandamisloa muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1440419