Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 30.04.2019
Avaldamise lõpp: 01.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maanteeamet (registrikood: 70001490) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Teelise tn 4, 10916) poolt esitatud kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus võeti menetlusse.

Kõltsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamist taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Kolu külas Kõltsi kruusamaardlas (registrikaardi nr 0503) Kõltsi karjääri katastriüksusel (katastritunnus 83601:002:0043). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja volitatud asutus on Maanteeamet.

Kõltsi kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 15,06 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,87 ha. Kaevandatav maavara on ehituskruus ning maavara kasutusvaldkond on teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on 30 tuh m3. Keskkonnaregistris on seisuga 31.12.2018 olemasoleva Kõltsi kruusakarjääri mäeeraldisega seotud varuploki (1 plokk) ehituskruusa jääkvaru 37,371 tuh m3. Maavara kaevandamise luba kehtib kuni 23.05.2020 ning selle kehtivusaega soovitakse pikendada 5 aasta võrra.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Kaevandamisloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1459557