Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.05.2019
Avaldamise lõpp: 18.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Balti Kivi OÜ (registrikood: 11368714) (aadress Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 21a, 74114) esitas Harku VIII lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse.

Harku VIII lubjakivikarjääri mäeeraldis paikneb Harju maakonnas Saue vallas Hüüru külas Harku lubjakivimaardlas (registrikaart nr 0161) katastriüksusel Lee (katastritunnus 72701:001:0177), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Maa-amet. Kinnistu kasutamise sihtotstarve on 100 % maatulundusmaa.

Harku VIII lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 3,85 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 3,85 ha. Seisuga 31.12.2018 oli mäeeraldisega seotud kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru kogus 408 tuh m³. Maavara saab kasutada killustik betooni valmistamiseks, teekateteks, täitematerjaliks. Luba taotletakse 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee, telefonil 674 4803 või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1469464