Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.05.2019
Avaldamise lõpp: 30.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Harku Karjäär (registrikood: 10478760) (aadress Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Vae tn 2, 76401) esitas Harku II lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse. Käesolevaga taotletakse olemasoleva karjääri laienemist katastriüksusel Lee.

Harku II lubjakivikarjääri olemasolev mäeeraldis ja selle teenindusmaa (lahustükk nr 1) asuvad Harku lubjakivimaardlas (registrikaart nr 0161) Saue vallas Hüüru külas katastriüksustel Harku karjäär 2 (katastritunnus 72701:001:0288; pindala 14,77 ha; riigimaal, mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Maa-amet, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ja Harku karjäär 5 (katastritunnus 72701:001:0625; pindala 7,96 ha; omanik Aktsiaselts Harku Karjäär, sihtotstarve 100 % maatulundusmaa).

Mäeeraldise laienduse ala (lahustükk nr 2) asub Saue vallas Hüüru külas katastriüksusel Lee (katastritunnus 72701:001:0177, pindala 4,12 ha; riigi maal, mille valitsejaks Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Maa-amet, sihtotstarve 100 % maatulundusmaa).

Seisuga 31.03.2019 oli mäeeraldisega seotud kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru kogus 510,897 tuh m³. Maavara saab kasutada ehituskillustik valmistamiseks. Luba taotletakse kehtivusajaga kuni 21.08.2025.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1475687