Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.08.2019
Avaldamise lõpp: 23.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) esitatud geoloogilise uuringuloa muutmise taotlus on menetlusse võetud. Taotluse kohaselt soovitakse Tammistu uuringuruumi uuringuloa kehtivusaega pikendada kolme aasta võrra.

Tammistu uuringuruum asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Koeri külas riigile kuuluval katastriüksusel Varbla metskond 63 (katastritunnus 86302:003:0056), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringu eesmärk on maavara (liiv ja kruus) tarbevaru uuring, mille käigus rajatakse kuni 40 puurauku ja kuni 40 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 15 m. Uuringuruumi teenindusala pindala on 39,60 ha. Geoloogilise uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa muutmise või muutamata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.

Geoloogilise uuringu loa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1510954