Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.09.2019
Avaldamise lõpp: 20.09.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ (registrikood: 10187689) (aadress Pikk 62e, Kuressaare linn, Saaremaa vald, 93815 Saare maakond) õhusaasteloa nr L.ÕV/329921. Õhusaasteluba nr L.ÕV/329921 on käitajale antud Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuressaare linnas aadressil Pikk 62e asuval kinnistul (katastritunnus 34901:002:0016) paiknevatest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Käitaja taotleb õhusaasteloa muutmist seoses käitises kemikaalide Chemosil 222 ja Chemosil 341 asendamisega kemikaalidega Chemosil 225 ja Chemosil 342 ning vajadusega tagada 09.03.2019 jõustunud uute õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtustele vastavus väljaspool käitise tootmisterritooriumi .
Käitaja põhitegevusalaks on vulkaniseeritud kummidetailide tootmine (EMTAK kood 22199). Toodang koosneb vulkaniseeritud kummidetailist, mis on seotud metallist ja plastikust detailidega. Käitises on viis heiteallikat, milleks on ventilatsiooniavad (metallpindade liivapritsiga puhastamine, metallpindade sidusainega katmine, toorkummi vulkaniseerimine ja pressimine). Metallpindade katmiseks ja metall- ning kummidetailide kvaliteetse ühenduse tagamiseks kasutatakse värve ja sidusaineid, millest eraldub välisõhku kuni 14,769 tonni erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid: ksüleeni 5,094 tonni, etüülbenseeni 0,576 tonni, metüületüülketooni 6,21 tonni, tolueeni 0,047 tonni, fenooli 0,76 tonni, formaldehüüdi 0,004 tonni, tetrakloroetüleeni 0,012 tonni jm. Vähesel määral eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid ka toorkummi vulkaniseerimisel ja pressimisel (aastas kuni 73 kg). Metallpindade liivapritsiga puhastamisel eraldub vähesel määral osakesi (aastas kuni 18 kg).
Käitise kinnistu paikneb 100% tootmismaal. Käitis asub Kuressaare linna äri- ja tootmise maa-alal, piirnedes tootmismaade, ärimaade ja transpordimaaga. Lähimad elamud paiknevad käitise heiteallikatest ca 140 m kaugusel idasuunas. Lähimateks käitisega samas piirkonnas paiknevateks õhusaasteloa kohustusega käitisteks on AS Level (L.ÕV/321879), Incap Electronics Estonia OÜ (L.ÕV.SA-166414), Nordecon AS (L.ÕV/320680), AS Saaremaa Piimatööstus (L.ÕV/324181), Osaühing Sporrong Eesti (L.ÕV/326026), Osaühing Kalla Mööbel (L.ÕV.SA-184115), Osaühing Saaremaa Lihatööstus (L.ÕV/328649) ning Aktsiaselts Kuressaare Soojus (L.ÕV/321483). Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS andmetel kaitstavaid taime ja loomaliike käitise mõjualas ei elutse ning kaitsealuseid kooslusi ei paikne. Lähim looduskaitseline objekt paikneb tootmisterritooriumist 645 m edelas Põduste jõel – III kategooriasse kuuluva hingi Cobitis taenia leiukoht (keskkonnaregistri kood KLO9120949).

Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, 93819 Kuressaare.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1522000