Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.12.2019
Avaldamise lõpp: 18.12.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et HOMELINE OÜ (registrikood: 10137964) (aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tallinna tn 62a, 72213) poolt esitatud kaevandamisloa muutmise taotlus võeti menetlusse.

Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmist taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Karjaküla külas Lintsi kruusamaardlas (registrikaardi nr 0801) eraomandis oleval Karjamaa katastriüksusel (katastritunnus 83604:001:0063).

Olemasoleva Lintsi kruusakarjääri (loa nr L.MK.JÄ-150378) mäeeraldise pindala on 3,87 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,39 ha. Kaevandamise keskmine aastamäär on loa kohaselt 25 tuh m3. Maavara kaevandamise luba kehtib kuni 28.06.2022. Kaevandamine toimub keskmisest pinnaseveetasemest kõrgemal.

Taotletava Lintsi kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 3,83 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,40 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehituskruus (193,4 tuh m3) ja täiteliiv (16,68 tuh m3) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on üld- ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 15 tuh m3. Maavara kaevandamise loa kehtivusaega soovitakse pikendada 15 aasta võrra. Taotluse kohaselt paikneb kaevandatav maavara osaliselt (plokk 11) keskmisest pinnasevee tasemest madalamal ehk mäeeraldist soovitakse sügavuti laiendada.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1558510