Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.12.2019
Avaldamise lõpp: 19.12.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Haakeri (registrikood: 10206205) (aadress Talve tn 77, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93816) poolt esitatud Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Haakeri dolomiidikarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Selgase külas Selgase (Mustjale) dolokivimaardlas (registrikaart nr 0061). Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad eramaal katastriüksusel Haakeri (katastritunnus 48301:002:0375, sihtotstarve 100% mäetööstusmaa).

Loas muudetakse kehtivusaega, maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär asendatakse keskmise aastamääraga, korrigeeritakse varu kogust ning pikendatakse loa kehtivusaega.

Keskkonnaloa muutmise algatamise menetluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni loa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1559053