Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.02.2020
Avaldamise lõpp: 06.02.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Metsaserv OÜ (registrikood: 12842655) (aadress Mällikvere, Mällikvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48014) poolt esitatud Liivamäe III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus võeti menetlusse.

Liivamäe III liivakarjääri kaevandamisluba taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Pala külas Liivamäe liivamaardlas (registrikaardi nr 0549) eraomandis olevatel katastriüksustel Saaresauna (katastritunnus 83601:002:0441) ja Vana-Saaresauna (katastritunnus 83601:002:0660).

Taotletava Liivamäe III liivakarjääri mäeeraldise pindala on 7,32 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,22 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 151 tuh m3 ja kaevandatav varu 129 tuh m3) ja täiteliiv (aktiivne tarbevaru 65 tuh m3 ja kaevandatav varu 54 tuh m3) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on teedeehitus ja ehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 12 tuh m3. Kaevandamisluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1576631