Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.09.2020
Avaldamise lõpp: 16.09.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Roger Puit (registrikood: 10106076) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 24b) poolt esitatud Kamali V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringuluba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Kamali külas loa taotlejale kuuluval katastriüksusel Juhani (katastriüksuse tunnus 71101:004:0174). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 11,93 ha. Plaanitakse rajada kuni 25 puurauku, kuni 25 uuringukaeveõõnt ja uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Kamali V uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (info tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1654912