Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.10.2020
Avaldamise lõpp: 28.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 35, 10149) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus võeti 21.10.2020 menetlusse.

Liivamäe II liivakarjääri kaevandamisloa muutmist taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Pala külas Liivamäe liivamaardlas (registrikaardi nr 0549) eraomandis olevatel katastriüksustel Lutsu (katastritunnus 83601:002:1710), Paakspuu (katastritunnus 83601:002:0561) ja Liivamäe (katastritunnus 83601:002:2231).

Liivamäe II liivakarjääri (kaevandamisloa nr JARM-024) mäeeraldise pindala on 14,40 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 19,85 ha. Kaevandatav maavara on ehitusliiv ja täiteliiv. Seisuga 30.09.2020 on mäeeraldisega hõlmatavate plokkide jääkvaru kogused järgmised:
4 plokk – ehitusliiv 9,506 tuh. m3,
5 plokk – ehitusliiv 129,438 tuh. m3,
6 plokk – täiteliiv 5,183 tuh. m3,
7 plokk – täiteliiv 90,009 tuh. m3,
8 plokk – ehitusliiv 22,929 tuh. m3,
9 plokk – täiteliiv 48,025 tuh. m3.
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on teede-, keskkonna- ja üldehitus. Ehitusliiv kasutatakse teede dreenkihtides. Täiteliiv teede mullete ehitamisel ja pinnase täitetöödel. Kaevandatava katendi kogus on 136 tuh m3, millest muld on 36 tuh m3. Keskmine tootmismaht aastas on loa kohaselt 40 tuh m3 ning kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt 35 tuh m3. Kaevandamisluba kehtib kuni 27.01.2022 ning selle kehtivusaega soovitakse pikendada kuni 27.01.2029 (ehk 7 aasta võrra).

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1672171