Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.06.2021
Avaldamise lõpp: 22.06.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Eesti Höövelliist (registrikood: 10106065) (aadress Ruusi tee 12, Päraküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmise taotlus on menetlusse võetud. Keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmise taotlus hõlmab järgmisi tegevusi: vee erikasutus ja paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamine.
Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmist käitisel, mis asub aadressil Ruusi tee 12, Päraküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastritunnus 75801:001:0619). Ettevõtte põhitegevusala on profiilliistude tootmine. Käitise tegevusest suunatakse välisõhku saasteaineid toodangu pinna katmisest ja katlamajas olevate põletusseadmete käitamisest ning juhitakse sademevett tööstuse territooriumilt kahe sademevee väljalaskmega suublasse Lõhavere ojja.

Keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-110500, dokument nr T-KL/1003962-4

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi linn. 

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1777821