Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 22.10.2021
Avaldamise lõpp: 23.10.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Viljandi Veevärk (registrikood: 10185182) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 123, 71005) esitatud keskkonnaloa muutmistaotlus on menetlusse võetud ning et on valminud muudetud keskkonnaloa nr L.VV/326521 eelnõu ja selle andmiseks koostatud korralduse eelnõu.

Muudetav keskkonnaluba nr L.VV/326521 annab ettevõttele õiguse jäätmete taaskasutamiseks (jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus – R12o, ladustamine – R13) Kösti reoveepuhasti komposteerimisväljakul aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 123 (katastritunnus: 89709:003:0003, registriosa nr 2676139).

Vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/326521 on ettevõttele antud põhjavee võtmiseks ning heit- ja sademevee suublasse juhtimiseks. Ettevõte vee erikasutuse osas muudatusi ei taotle, kõik kehtestatud tingimused jäävad endiseks.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-116900 alt.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, Pärnu kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1834405