Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.01.2022
Avaldamise lõpp: 08.01.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing ASB Greenworld Eesti (registrikood: 10468649) (aadress Pakketsehhi, Nurme küla, Tori vald 85004 Pärnu maakond) esitatud Nurme VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 27.10.2021 dokumendiga nr DM-116155-3) on menetlusse võetud.

Nurme VI uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Tori vallas Nurme külas Halinga metskond 185 maaüksusel (katastritunnus 80901:001:0633, valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus) ning lääneosa Lemmetsa külas, mis kehtiva administratiivse jao-tuse kohaselt jääb Pärnu linna piiresse, Audru metskond 84 ja Audru metskond 160 maaüksustel (katastritunnused 15904:001:0374 ja 15904:001:0394, valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus).

Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub Lavassaare turbamaardla (registrikaart nr 0197) hästilagunenud turba aktiivse reservvaru 34 plokiga, vähelagunenud turba aktiivse reservvaru 35 plokiga, hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 98 ja 101 plokiga ja vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 99 ja 100 plokiga, kattudes kõikide nimetatud plokkidega osaliselt.

Taotletava Nurme VI uuringuruumi ja selle teenindusala pindala on 135.82 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 60 puurauku. Uurimissügavus on kuni 5 m. Uuritavaks maavaraks on turvas. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme
linnaosa, Tallinn 11216 Harju maakond).

Taotletava uuringuruumi teenindusala külgneb idaservas vahetult olemasoleva Nurme turbatootmisala (loa nr KMIN-127; loa omaja osaühing ASB Greenworld Eesti) ja Nurme III turbatootmisala (loa nr L.MK/333334; loa omaja OÜ ASB Greenworld Eesti) mäeeraldiste ja nende teenindusmaadega. Lisaks külgneb taotletava uuringuruumi teenindusala kirdeservas Keskkonnaametis menetluses oleva taotletava Nurme IV turbatootmisala (taotleja TorfEst OÜ) mäeeraldise ja selle teenindusmaaga.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda elneval etteteatamisel lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 5197 5921, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 10117 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1869675