Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.04.2022
Avaldamise lõpp: 07.04.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SANDPIT OÜ (registrikood: 11318414) (aadress Mäe tn 7, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48105 Jõgeva maakond) poolt 28.03.2022 esitatud Kurista II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas asuvale riigimaale katastriüksustele Vaimastvere metskond 24 (registriosa nr 13422150, katastritunnus 24802:006:0780) ja Vaimastvere metskond 72 (registriosa nr 11916150, katastritunnus 24802:006:0740).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Taotletava Kurista II uuringuruumi teenindusala pindala on 13,14 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on kruus ja liiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd. Taotletava loa kehtivusaeg on viis aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=75508

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee, tel 513 8740 või postiaadressile Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1905899