Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamise algus: 07.10.2015
Avaldamise lõpp: 08.10.2115
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel. Teate avaldamise täiendavaks aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõige 1 punkt 2.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühingu Laidevahe Loodus (registrikood: 80168498) (aadress Siiksaare küla, Valjala vald, Saare maakond, 94301) muudeti keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr L.VV/326229 , kehtivusega 19.08.2015 – 31.12.2016. Muudetud vee erikasutusloa nr L.VV/326229 alusel on lubatav Lõve jõesuudmeosas, Oessaare lahes, Enima silmas ja Mõrrasilmas vajalike tööde teostamine kuni 14. novembrini, kui ilmastik seda võimaldab. Rajada tõkend sette ja setteseguse vee tagasivalgumise vältimiseks veekokku. Sette tagasivalgumisel peatada tööd ja rakendada täiendavaid meetmeid selle tagasivalgumise peatamseks (nt täiendava valli rajamine või ajutise geomembraani paigaldamine vms). Töid ei ole lubatud teha vihma või kõrge veeseisu perioodil ning tööd tuleb korraldada nii, et ei häiritaks rändeks valmistuvaid sookurgi. Muudeti vee erikasutusloa nõudeid, millega on seatud teabe esitamine vee erikasutusloa andjale.

Keskkonnaamet kaalus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Riina Raasuke (TÜ keskkonnatehnoloogia, BSc, litsents nr KMH0147) ja Mari Raidla (EMÜ maastikukaitse ja –hooldus) arvestades erinevate erialade spetsialistide ekspertarvamusi, on täiendanud keskkonnamõju eelhinnangu projektile „Lõve suudmeala avamine ja elupaikade taastamine“. Keskkonnaamet nõustub eelhinnangu tulemustega ning on leidnud, et täiemahulise keskkonnamõjude hindamise algatamine tegevuse muutmisele ei ole vajalik. Täiendatud keskkonnamõju eelhinnangus on kavandatava tegevuse keskkonnamõjusid hinnatud kõigi KeHJS § 6 lg 3 nimetatud kriteeriumite alusel ning tööd on vajalikud Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020 ptk 4.1.1. ja ptk 4.2 alusel. Lõve jõe ja Silmajõe suudmeala, Oessaare lahe osaline puhastamine setetest ja Oessaare lahte ja Laidevahe lahte ühendatavatesse veekogudesse (Enima silm ja Mõrrasilm) kivipuiste paigaldamine on vajalik Laidevahe looduskaitseala ning Siiksaare-Oessaare hoiuala (Siiksaare-Oessaare lahtede linnu- ja Siiksaare-Oessaare loodusala) kaitse korraldamiseks. Asjaomased asutused ei ole esitanud Keskkonnaaametile vastväiteid täiendatud keskkonnamõju eelhinnangule

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh täiendatud keskkonnamõju eelhinnanguga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (aadress: Tallinna tänav 22, Kuressaare, e-post: saare@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 452 7777).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee. Muudetud vee erikasutusluba nr L.VV/326229 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressilhttps://eteenus.keskkonnaamet.ee/.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 854012