Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 20.05.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 09.05.2016 korraldusega nr 290 algatati Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Rääma linnaosas asuval 25343 m2 kinnistul paiknevad käesoleval ajal katlamaja, masuudihoidla, hakkepuidu purustamise seade, küttepuu ja plaadi ladu ning puitkiudplaatide vääristamise tsehh, ehitistealuse pinnaga kokku 5211 m2. Sihtotstarbed kinnistul on tootmismaa (80%), ärimaa (20%). Alal kehtib Pärnu Linnavolikogu 20.11.1997 otsusega nr 72 kehtestatud Pärnu AS Viisnurk tootmisterritooriumite detailplaneering.

Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramist äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Detailplaneeringut soovitakse koostada üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistu jagamine kaheks krundiks, selgitada välja moodustatavatele krundile sobivaimad hoonestusalad ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ning ehituslikud tingimused. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on vastavalt KeHJS § 6 lg 2 p 10 infrastruktuuri ehitamine või kasutamine ning vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud määruse „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1“ § 13 lg 1 tööstuspiirkonna arendamine.

Arvestades, et tootmisterritooriumi arendamine toimub elamupiirkonna ja lasteaia vahetus läheduses on vajalik läbi viia KSH eelhindamine. Tootmine kinnistul peab olema linnakeskkonda väärtustav ja kinnistunaabreid arvestav, mitte keskkonnavaenulik.

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=305846&hdr=hp&tbs=act&at=52916&itm=1347376&clr=history&pageSize=20&page=1
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 954076