Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 27.06.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 06.06.2016 korraldusega nr 348 algatati Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kesklinna elamupiirkonnas asuval 1177 m2 kinnistul paiknevad elamu, kõrvalhoone, aiamaja ja ajutine kuur. Ehitisregistri andmetel on hoonestuse ehitisealune pind kokku 223,6 m2 (19%). Planeerigu algatamist soovitakse seoses kõrvalhoone ümberehitamisega teiseks elamuks, mis ei vasta üldplaneeringus toodud ehitustegevuse põhimõtetele väikeelamumaal (EE). Kõrvalhoone elamuks ümberehitamist on alustatud ehitusloa saanud projekti alusel, kuid projektist ei ole kinni peetud. Hoonet on omavoliliselt laiendatud. Ümberehitatava hoone ehitusaluseks pinnaks soovitakse 170 m2, kõrguseks 7 m.

Üldplaneeringut muudetakse elamute arvu osas, krundile soovitakse rajada kaks elamut ja abihooned, üldplaneeringu kohaseks maakasutuse juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa (EE), seda ei muudeta.

KSH eelhinnangus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: lihkeohtlikkus ja geoloogia, pinnas, müra, vibratsiooni, välisõhu kvaliteet, jääted, kultuuripärand, looduskaitse, maastikuilme, insolatsioon, liiklus, teenused, üleujutusala, seotus teiste planeerimisdokumentidega.

Vastavalt KeHJS § 22 on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Eelhinnanguga sedastatakse, et Karusselli tn 109 krundile teise hoone ehitamine on väheolulise keskkonnamõjuga nii loodus- kui ka ruumilisele keskkonnale, samuti ei ole tugevat miljööd kahjustavat esteetilist mõju. Tegemist on olemasoleva elamupiirkonnaga, kuhu ehitatakse sarnase mastaabiga hoonet. Kokkuvõtteks tehakse eelhinnanguga ettepanek Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu KSH menetlust mitte algatamiseks.

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=305846&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=52916&sbrq=K%2F348&itm=1361279&clr=history&pageSize=20&page=1
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 968627