Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 11.07.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lg 7 alusel.
Pärnu Linnavalitsuse 04.07.2016 korraldusega nr 414 algatati Karusselli tn 43a kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kinnistu, suurusega 675 m2 asub kesklinna linnaosas Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis, üldplaneeringuga määratud miljööpiirkonnas ning on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 2-korruseline elamu, garaaž-kuur ja aiamaja ehitisealuse pinnaga kokku 169 m² (25%). Arvestades asjaolu, et kõiki hooneid on erinevas mahus laiendatud, on mõõdistusprojekti andmetel hoonete ehitisealune pind hetkel kokku 267 m² (40%). Taotleja sooviks on laiendatud ehitiste säilitamine, ületades sellega kehtiva üldplaneeringuga suurim lubatud täisehituse osakaal kinnistul (30%). Tegemist on seetõttu üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistul on väikeelamumaa (EE), mida ei muudeta. D

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja kruntidele sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ning ehituslikud tingimused. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut väikeelamumaa krundile määratud maksimaalse täisehitusprotsendi osas. Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistul on väikeelamumaa (EE), mida ei muudeta.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: lihkeohtlikkust ja geoloogiat, pinnast, müra, vibratsiooni, välisõhu kvaliteeti, jäätmeid, kultuuripärandit, looduskaitset, maastikuilmet, insolatsiooni, liiklust, teenuseid, üleujutusala, seotust teiste planeerimisdokumentidega.
Vastavalt KeHJS §22 on keskkonnamõju oluline kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Kokkuvõtvalt tehakse eelhinnanguga ettepanek Karusselli tn 43a kinnistu detailplaneeringu koostamise käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse mitte algatamiseks.

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1374275
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 977743