Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.10.2017
Avaldamise lõpp: 18.10.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) 18.09.2017 esitatud Jägala IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 18.09.2017 nr 12-1/17/10631 all) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala külas riigile kuuluvale katastriüksusele Anija metskond 19 (katastritunnus 24505:002:0115), mille omanikuks on Eesti Vabariik, valitsejaks Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 29,87 ha. Geoloogiline uuring tehakse Jägala IV uuringuruumis esineva materjali (ehituslubjakivi) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 46 puurauku ja kuni 23 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 30 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) .

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, põhja@keskkonnaamet.ee, 674 4804).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1206474