Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 26.03.2018 16:01
Parandaja: Marin Varblane (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Täpsustatud sõnastust.
Vaata eelmist versiooni
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.03.2018
Avaldamise lõpp: 27.03.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et YIT Infra Eesti AS (registrikood: 10114029) (aadress Betooni tn 28, 11415 Tallinn) 02.03.2018 esitatud Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 12.03.2018 nr 12-1/18/3535 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Pärnu linnas Põlendmaa külas riigile kuuluval kinnistul Taali metskond 2 (katastritunnus 56801:006:0134), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 89,18 ha. Uuringu eesmärk on maavara tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (liiv, kruus) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 72 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 6 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood 11560452, aadress Pärnu mnt 232, 11314 Tallinn). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
YIT Infra Eesti AS, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Talter, Lemminkäinen Eesti AS.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1272031