Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.05.2018
Avaldamise lõpp: 09.05.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond) 06.04.2018 esitatud Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (korrigeeritud taotlus registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 07.05.2018 nr 12-2/18/5271-3 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Leina, Krundiküla, Urissaare ja Orajõe külas riigile kuuluvatel kinnistutel Põdra (katastritunnus 84801:004:0768), Kuusiku (katastritunnus 21301:001:0417), Altvälja (katastritunnus 21302:002:0116), Lombimaa (katastritunnus 21302:002:0117) ja Luha (katastritunnus 21301:001:0274), mille riigivarade valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletav uuringuruum koosneb viiest lahustükist, uuringuruumi teenindusala kogupindala on 38,56 ha. Uuringu eesmärk on maavara tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (liiv, kruus) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 40 uuringukaeveõõnt ja kuni 40 puurauku sügavusega kuni 20 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topogeodeetiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmine ja vajadusel muud katsetööd. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1290050