Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.01.2019
Avaldamise lõpp: 17.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) esitatud muudetud Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 25.06.2018 numbriga 12-2/18/3705-20) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kiili vallas ja Rae vallas asuvatele katastriüksustele Viimsi metskond 52 (katastritunnus 30401:001:1976, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus); Inno (katastritunnus 65301:001:0962, eraomandis); Karneti (katastritunnus 65301:001:0162, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 14,82 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topograafiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmised ja vajadusel muud katsetööd. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1415051