Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 02.10.2020
Avaldamise lõpp: 03.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Roger Puit (registrikood: 10106076) (aadress Pärnu mnt 24b, 71020 Viljandi) 08.09.2020 esitatud Ainja VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (korrigeeritud taotlus registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 29.09.2020 menetluse nr M-111462 juurde) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Viljandi maakonnas Mulgi vallas Äriküla külas eraomandisse kuuluval kinnistul Karumõisa (katastritunnus 60002:003:0320, uus registriosa nr 233139). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 3,39 ha. Uuringu eesmärk on maavara tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (liiv, kruus) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 15 uuringukaeveõõnt ja kuni 15 puurauku sügavusega kuni 10 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: topogeodeetiline mõõdistamine, proovid materjali terastikulise koostise, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva 41, 50303 Tartu). Loa taotletav kehtivusaeg on 5 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1662012