Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.10.2020
Avaldamise lõpp: 07.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Roger Puit (registrikood: 10106076) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 24b, 71020) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Villevere uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Villevere külas aktsiaseltsile Roger Puit kuuluvatel katastriüksustel Leevikese (katastritunnus 27101:003:0187) ja Vaki (katastritunnus 27101:003:0890).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,69 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Hinnanguline maavara kogus arvestades kaevandamiskadusid on taotluse kohaselt 250 tuh m3 ja keskmine aastatoodang koos kadudega oleks 20 tuh m3. Uuringuruumis esineva maavara kasutusalad on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1663419