Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.04.2020
Avaldamise lõpp: 25.04.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgeva maakond) taotlus geoloogilise uuringu loa saamiseks Väo X uuringuruumis on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletaks Harju maakonnas Rae vallas Soodevahe külas riigile kuuluval katastriüksusel Kesa (katastritunnus: 65301:001:4413), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,05 ha. Geoloogiline uuring viiakse läbi eesmärgiga selgitada välja uuringuruumis leviva kasuliku kihi paksus, selle kvaliteet ja kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata erinevat maavara kogust aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale kaevandamisluba. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 10 puurauku ja 10 uuringu kaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 35 meetrit. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmised, katsepumpamine, laboratoorsed katsetused (füüsikalis mehaanilised katsed), topograafiline mõõdistamine, gammakarotaaž. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437, aadress: Männiku tee 104, Tallinn, 11216 Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel:5688 0490; e-post: info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1601344