Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.05.2020
Avaldamise lõpp: 21.05.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Silikaat (registrikood: 10022296) (aadress Silikaltsiidi tn 8, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond) poolt esitatud Männiku XXI uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Tallinna linnas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Silikaltsiidi tn 28 (katastritunnus: 78404:405:5130), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletava Männiku XXI uuringuruumi teenindusala pindala on 13,43 ha. Geoloogiline uuring viiakse läbi eesmärgiga välja selgitada uuringuruumis tarbevaruna arvel oleva liivalasundi paksus, varu kogus, maavara kvaliteet ning kaevandamistingimused, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 puurauku. Uurimissügavus on kuni 20 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: materjali terastikulise koostise ja filtratsioonimooduli määramine, topograafiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmised. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437, aadress: Männiku tee 104, Tallinn, 11216 Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info tel 680 7438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mt 16, Nõmme linnaosa, Tallinna, 11214 Harju maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1609273