Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.06.2020
Avaldamise lõpp: 20.06.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Metsaserv OÜ (registrikood: 12842655) (aadress Mällikvere, Mällikvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48014) Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne-Virumaal Rakvere vallas Karitsa külas eraomandisse kuuluvatel katastriüksustel Metsa-Kõrtsi (katastritunnus 66204:002:2022) ja Metsa-Kõrtsi (katastritunnus 66204:002:2023). Uuringuruumi nimetus on Karitsa uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,58 ha. Geoloogiline uuring soovitakse teha tarbevaru tasemel, et välja selgitada materjali sobivus kasutamiseks teede- ja üldehituses. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 17 puurauku ja kuni 17 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 12 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood: 14346587; aadress: Liiva tn 41, Tartu 50303).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel +372 5656 4094, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1620946