Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 02.06.2020
Avaldamise lõpp: 03.06.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) poolt esitatud Annamõisa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse geoloogilise uuringu teostamiseks Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas riigile kuuluval katastriüksusel 68001:003:0262 Piirsalu metskond 97. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 8,56 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: võetud proovide laboratoorsed katsetused, topogeodeetilised mõõdistamistööd ja kaevandites
mõõdetakse veetase. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://adr.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmiset keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile loa taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1614408