Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 04.06.2020
Avaldamise lõpp: 05.06.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463) poolt esitatud Nepste VI uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringuluba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas asuval katastriüksusel Laiksaare metskond 2 (katastritunnus 21302:001:0094), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 25,27 ha. Plaanitakse rajada kuni 18 puurauku, kuni 18 uuringukaeveõõnt ja uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Nepste VI uuringuruum. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (info tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1615228