Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.09.2020
Avaldamise lõpp: 24.09.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Roger Puit (registrikood: 10106076) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 24b, 71020) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Vahastu uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Vahastu külas aktsiaseltsile Roger Puit kuuluval Kõhi katastriüksustel (katastritunnus 27701:005:0511).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,58 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Uuringuruumis esineva maavara kasutusalad on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1658170