Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 30.09.2020
Avaldamise lõpp: 01.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Roger Puit (registrikood: 10106076) (aadress Pärnu mnt 24b, Viljandi linn, Viljandi maakond) esitatud maavara geoloogilise uuringu loa taotlus Holdre III uuringuruumis on menetlusse võetud.
Holdre III uuringuruum asub Valga maakonnas Tõrva vallas Holdre külas katastriüksusel Rähni (katastriüksuse tunnus: 20301:001:0320, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%) taotlejale kuuluval eramaal. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 16,86 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 kaeveõõnt ja kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 25 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostise määramine; kruusa purunemiskindluse kategooria määramine (Los Angelese katse); topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress: Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/)

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1661027