Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.11.2021
Avaldamise lõpp: 26.11.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AMG HOUSES OÜ (registrikood: 12076623) (aadress Järva maakond, Järva vald, Albu küla, Olmemäe, 73402) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Albu uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Järva vallas Albu külas AMG HOUSES OÜ-le kuuluval katastriüksusel Olmemäe (katastritunnus 12901:003:0209).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,42 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on täitekruus ja ehituskruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 95 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on üks aasta. Uuringu teostaja on KOBRAS OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1852007