Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.11.2017
Avaldamise lõpp: 11.11.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sytembox OÜ (registrikood: 11502147) (aadress Killi tee, Reiu küla, Tahkuranna vald, 86508 Pärnu maakond) 19.09.2017 esitatud Eassalu VI kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus (korrigeeritud taotlus registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 25.10.2017 nr 12-2/17/10699 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Eassalu VI kruusakarjäär asub Pärnu maakonnas Pärnu linnas Eassalu külas riigile kuuluvatel kinnistutel Audru metskond 70 (katastritunnus 15905:002:0288, riigivara valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus) ja Eassalu karjäär 5 (katastritunnus 15905:002:0287, riigivara valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet). Taotletav Eassalu VI kruusakarjääri mäeeraldis hõlmab täielikult Eassalu kruusamaardla (registrikaart nr 0206) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 14. plokki ja täiteliiva aktiivse tarbevaru 15. plokki. Taotletava mäeeraldise pindala on 5,12 ha ja selle teenindusmaa pindala on 9,23 ha. Taotletava mäeeraldise piires on järgmised maavarad: ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 50 tuh m³ ja kaevandatav varu 50 tuh m³; täiteliiva aktiivne tarbevaru on 78 tuh m³, millest kaevandatav varu 75 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 10 tuh m³, maavara kasutusaladeks on tsiviil- ja teedeehitus. Kaevandajaks on märgitud OÜ NURME TEEDEEHITUS (registrikood 11188001, aadress Nurme küla, Sauga vald, 85004 Pärnu maakond). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Sytembox OÜ, kehtetud ärinimed: Sytembox OÜ.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1217252