Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.09.2019
Avaldamise lõpp: 11.09.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tootsi Turvas (registrikood: 10021374) (aadress Papiniidu 5, Pärnu linn, Pärnu linn, 80042 Pärnu maakond) esitas Pööravere turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse, mille Keskkonnaamet võttis menetlusse. Ettevõttele on antud Pööravere turbatootmisala mäeeraldiselt turba kaevandamiseks maavara kaevandamise luba L.MK.PM-36844 kehtivusega kuni 20.12.2019. Pööravere turbatootmisalal on seisuga 30.09.2017 läbi viidud jääkvaru hindamise tööd, mille alusel on korrigeeritud Pööravere turbamaardla andmeid. Kaevandamisloa kehtivusaja jooksul ei ole võimalik kogu tootmisala turbavaru ammendada. Ettevõte soovib turbatootmisalal jätkata kaevandamist, kuid kuna turbatootmisala on erinevates kaevandamise etappides, siis soovitakse Pööravere turbatootmisala jagada kaheks erinevaks mäeeraldiseks Pööravere turbatootmisalaks ja Pööravere II turbatootmisalaks, et maavaravaru ammendumisel mäeeraldise korrastamisega võimalikult kiiresti alustada.

Pööravere turbatootmisala asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Metsavere külas kahel lahustükil riigile kuuluvatel katastriüksustel Pööravere turbatootmisala (katastritunnus 63801:001:0162, registriosa nr 2432506) ja Pööravere turbatootmisala (katastritunnus 27601:005:0024, registriosa nr 2432506) Pööravere turbamaardlas (registrikaardi nr 0096).

Pööravere turbatootmisala mäeeraldise pindala on 445,41 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 573,92 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on seisuga 30.06.2019 Pööravere turbatootmisala mäeeraldise vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 1378 tuh t ja kaevandatav varu 1378 tuh t ning hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 1611 tuh t ja kaevandatav varu 1463 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 40 tuh t. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus- ja kütteturvas. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1517914